Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK LIVENCARE

Hieronder staan de algemene voorwaarden van praktijk Livencare, gevestigd aan de Antoniusstraat 5 in Lievelde. Nicole Harbers (hieronder vernoemd als behandelaar) draagt zorg voor naleving van deze voorwaarden met jou (hieronder vernoemd als cliënt). Dit geldt ook voor waarnemers. Indien je wilt weten hoe praktijk Livencare jouw privacy bewerkstelligd, dan verwijs ik je graag door naar het Privacy Statement.

De behandelaar handelt conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF VERWIJDERING

 • De behandelaar houdt een cliëntendossier bij. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard (voor 1 jan. 2020 was dit 15 jaar), geteld vanaf de laatste behandeldatum. De cliënt heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven in dit dossier. Tevens heeft de cliënt recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan).
 • De cliënt heeft het recht om aan de behandelaar te vragen zijn/haar persoonlijke dossier over te dragen aan een andere partij.
 • De behandelaar heeft het recht om de cliënt een bevestigend document te laten tekenen om gehoor te geven aan bovengenoemde verzoeken.
 • De cliënt heeft te allen tijde het recht om gegeven toestemmingen weer in te trekken of te wijzigen.

WERKWIJZE BEHANDELINGEN

 • De behandelaar stuurt -alvorens de eerste behandeling- een intake formulier en behandelovereenkomst van de praktijk per e-mail op. Aan de cliënt wordt gevraagd om voor de eerste behandeling een identificatiebewijs, de ingevulde vragenlijst en behandelovereenkomst mee te nemen. Indien dit niet mogelijk is, word de vragenlijst en overeenkomst samen met de behandelaar ingevuld bij het eerste consult. Er wordt geen vragenlijst of behandelovereenkomst verstrekt bij een workshop of de yoga.
 • De behandelaar verstrekt informatie betreffende de behandeling aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verstrekt zoveel mogelijk relevante informatie aan de behandelaar.
 • De behandelaar heeft geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Uitzondering hierop zijn gegevens waaromtrent de cliënt expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven om te delen. Bijvoorbeeld aan de huisarts, waarnemer of specialist.
 • De behandelaar heeft waarnemingsovereenkomsten afgesloten met waarnemers, indien behandelaar afwezig is door ziekte of vakantie. Deze waarnemers kunnen dezelfde therapie bieden als behandelaar en zijn ook gebonden aan de geheimhouding plicht. Cliënten daardoor altijd door behandeld worden als ze daar actief toestemming voor hebben gegeven.
 • De behandelaar verwijst de cliënt door naar een collega- therapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Deze kan ook eenzijdig door zowel cliënt als behandelaar beëindigd worden.
 • De behandelaar heeft geen resultaatverplichting, maar wel een inspanningsverplichting. De behandelaar zal dan ook altijd zoveel mogelijk haar best doen om zoveel mogelijk resultaat te kunnen behalen waar mogelijk.

TARIEVEN – VERGOEDINGEN EN BETALINGSWIJZE

 • De cliënt gaat akkoord met het tarief van €95,00 voor het eerste consult van de: Embryonal Integrated Therapy, met het tarief van: €90,00 voor vervolgconsulten van 75 minuten en met het tarief van €85,00 voor vervolgconsulten van 60 minuten per sessie hierop volgend. Praktijk Livencare is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). Dit betekent dat de cliënt voor de Embryonal Integrated Therapy bij sommige zorgverzekeraars een gedeelte van de behandeling vergoed kan krijgen tot het bedrag bereikt is waarvoor de cliënt verzekerd is. Dit geldt alleen indien alternatieve geneeswijzen in het zorgverzekeringspakket zit.
 • De cliënt gaat akkoord met het tarief van €95,00 voor het eerste consult van de: Body Sensing Therapy en met het tarief van €90,00 per sessie hierop volgend. De Body Sensing Therapy consulten komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.
 • De cliënt gaat akkoord met het tarief van €105,00 per hypnose behandeling, voor zowel het eerste consult als ook de vervolgconsulten. De hypnose consulten komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.
 • De cliënt gaat akkoord met de tarief van €44,50 per fysiotherapiesessie. Praktijk Livencare heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De facturen voor de fysiotherapiebehandelingen worden daarom per bank aan praktijk Livencare betaald en de factuur kan de cliënt vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar (indien fysiotherapie in het pakket zit).
 • De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk om na te kijken hoeveel vergoeding hij of zij kan krijgen voor elk van bovenstaande behandelingen. De behandelaar kan daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 • Betalingswijze van de behandelingen is mogelijk via de bank of gepast contant op de dag van de behandeling. De cliënt gaat akkoord om binnen 14 dagen de factuur te betalen.
 • Indien een afspraak binnen 48 uur afgezegd wordt, is de behandelaar genoodzaakt om 50% van de behandelkosten in rekening te brengen. Deze factuur kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

RECHT OP INDIENEN VAN EEN KLACHT

Praktijk Livencare is voor de klachtenfunctionaris aangesloten bij NIBIG. En voor de Geschillencommissie aangesloten bij Zorggeschil.

 • Mocht je een klacht hebben, dan vraag ik je om contact met mij op te nemen. Het is altijd het prettigst om er samen uit te kunnen komen. Indien je dit niet wilt of we er niet uitkomen dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen. Dan kun je contact opnemen met NIBIG en de volgende route bewandelen (zie deze link: Contact – NIBIG Geschillencommissie (nibig-geschillencommissie.nl)
 • Indien je twijfelt of jouw persoonsgegevens niet verwerkt worden, zoals bedoeld in de privacywet. Neem dan contact op bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Praktijk Livencare is ingeschreven in het RBCZ-register en daarmee onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Indien u naar aanleiding van deze behandelovereenkomst nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op. Dit kan via onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS
Naam: Nicole Harbers / E-mailadres: Info@livencare.nl / Tel: 06-30296501