Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT LIVENCARE

Ik hecht er waarde aan dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt. In dit privacy statement kunt u lezen welke informatie ik verwerk en voor welk doel. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze sturen naar Info@livencare.nl
Graag wijs ik u ook op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de behandelingen en (online) workshops.

PRIVACY BIJ BEHANDELINGEN

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand volgens de methode Frank de Bakker dr. in Ostheopathie of volgens de KNGF richtlijnen en verder de gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

BIJ EEN BEHANDELING KOMEN DE VOLGENDE GEGEVENS IN HET DOSSIER

Voor het opstellen van een behandelplan heb ik naast de algemene gegevens ook informatie nodig over uw gezondheidstoestand ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze verzamel ik tijdens het intake gesprek. In het dossier komen dan de volgende gegevens:

Ø  NAW-gegevens, geslacht d.m.v. aanhef, geboortedatum, verzekeringsgegevens, huisarts, BSN-nummer en e-mailadres voor verzending van facturen en evt. voor verzending van informatie van gerelateerde informatie over (online) workshops en trainingen bij expliciete toestemming.

Ø  Datum van intake en vervolgafspraken

Ø  Medicatie- en suppletie gebruik

Ø  Huidige klachten en mogelijk klachten uit uw verleden

Ø  Gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts

Ø  Gegevens die ik tijdens behandelingen verzamel uit het onderzoek van de Totale Lichaamsbehandeling

Ik ben gerechtigd deze gegevens te verzamelen, vanwege mijn beroep als Natuurgeneeskundig therapeut en Fysiotherapeut en de wettelijke geheimhoudingsplicht die met deze beroepen samengaat. Alvorens de behandeling start vraag ik je een akkoord te geven op het verzamelen van deze gegevens in de behandelovereenkomst.

Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) verwerkt, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

UW GEGEVENS KUNNEN (INDIEN DIT IN BELANG IS VOOR UW BEHANDELING ) OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR

Ø  Informatie uitwisseling bij de huisarts, collega fysiotherapeuten, collega natuurgeneeskundige therapeuten of medisch specialisten uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij een doorverwijzing. Hiervoor wordt u altijd op de hoogte gesteld en geeft u expliciet toestemming.

Ø  Als input voor een casusbespreking bij intercollegiale overleggen en oefengroepen. Hierbij draag ik er expliciet zorg voor dat uw gegevens volledig anoniem zijn en dat het in geen geval af te leiden is om wie het gaat.

PRIVACY EN BEWAARTERMIJN VAN DE FACTUREN
Om een goede bedrijfsvoering te voeren is een goed facturatiesysteem een vereiste.

Ø  De volgende gegevens van de natuurgeneeskundige- of fysiotherapiebehandeling staan op de factuur: uw NAW gegevens, geboortedatum, geslacht d.m.v. aanhef, verzekeringsgegevens, een korte omschrijving van de behandeling, zoals: ‘Natuurgeneeskundige behandeling’ of ‘Fysiotherapie’, de kosten van het consult en datum van behandeling

Ø  Facturen van geef ik rechtstreeks aan u of verstuur het per e-mail als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt.

Ø  Gegevens voor de financiële administratie inclusief schriftelijke agenda’s worden maximaal 7 jaar conform wetgeving bewaard.

BIJ EEN WORKSHOP OF ONLINE TRAINING WORDEN DE VOLGENDE GEGEVENS VERWERKT

Voor een workshop of (online) training worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld (zoals informatie over lichamelijke klachtenbeelden of BSN). Alleen de informatie die in het belang is voor een goede bedrijfsvoering (zoals info die op de facturen staat) of om nader in contact te blijven worden bewaard. De volgende gegevens worden verzameld:

Ø  NAW, geslacht d.m.v. aanhef, e-mailadres voor eventuele verzending van facturen en van gerelateerde informatie over (online) workshops en trainingen (dit laatste alleen bij expliciete toestemming). Uw telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen.

Ø  Voor facturatie worden uw NAW gegevens, Geslacht d.m.v. aanhef en datum van facturatie vermeldt.

Ø  Als ik wegens andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan vraag ik expliciete toestemming.

IK WAARBORG UW PRIVACY OP DE VOLGENDE MANIER

Ø  Ik maak gebruik van het met het wachtwoord beveiligde programma: Medikad om uw gegevens in op te slaan. Op momenten dat ik niet in de praktijk ben is dit programma altijd afgesloten en kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens.

Ø De computer waarop de cliënt gegevens staan is ook extra beveiligd met een sterk wachtwoord die eens per jaar veranderd wordt. Tevens is op deze computer een antivirusprogramma geïnstalleerd die automatische updates doet.

Ø Elk kwartaal wordt er een back-up gemaakt van uw digitale gegevens op een – met een wachtwoord – beveiligde USB die wordt bewaard in een afgesloten dossierkast.

Ø  Gegevens die ik op papier verzamel bewaar ik in een afgesloten dossierkast.

Ø Alleen mijn waarnemers en ik hebben toegang tot de beveiligde USB en de schriftelijke dossiers in de dossierkast. Met de waarnemers heb ik een waarnemingscontract afgesloten. Tevens zijn de waarnemers gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS MET DERDEN

Ø  Ik heb met alle partijen met wie ik samenwerk en die alleen tegelijkertijd met mij via het beveiligde Teamviewer toegang kunnen hebben tot uw dossier, verwerkersovereenkomsten gesloten, zoals: Medikad. Ook heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten met Strato, Active Campaign en Crystalsoft. Ik draag er expliciete zorg aan dat zij geen informatie te zien krijgen die niet direct noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering of in het belang van uw behandeling.

Ø  Ik verstrek nooit persoonsgegevens aan partijen met wie ik geen verwerkersovereenkomst heb gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De enige uitzondering hierop is wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld bij een politieonderzoek die (persoons) gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Ø  Ik kan in andere gevallen persoonsgegevens delen met derden indien u daar expliciete toestemming voor geeft.

BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Ø  Uw gegevens in het online cliëntendossier worden, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist wordt, 15 jaar bewaard. Vanaf 1 januari 2020 is dit bij wet veranderd naar 20 jaar na uw laatst genoten behandeling.

Ø  Uw achter slot en grendel liggende papieren gegevens bewaar ik maximaal 5 jaar na uw laatst genoten behandeling. Daarna vernietig ik deze in de papierversnipperaar. Elk jaar controleer ik dit dossier.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF VERWIJDERING

Ø  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). En heeft u het recht om aan mij te vragen de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan een andere partij. In alle gevallen kan ik u vragen om u te legitimeren om gehoor te geven aan bovengenoemde verzoeken.

Ø  Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken of te wijzigen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over iets anders, dan vraag ik u om contact met mij op te nemen. Het is altijd het prettigst om er samen uit te kunnen komen. Indien u dit niet wilt of we er niet uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Indien u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op. Dit kan via onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Nicole Harbers
Praktijkadres: Dijkstraat 25, 7131 DM Lichtenvoorde
E-mailadres: Info@livencare.nl
Tel: 0630296501